Untitled Document

Обезбеђење и заштита извора снабдевања тако да по капацитету и квалитету воде задовоље потребе индустрије, домаћинтва и осталих потрошача на територији Општине Пирот.
Одржавање, замена и развој водоводне мреже ради минимизирања губитака.
Обезбеђење довољног капацитета резервоара да би се избегле несташице у периодима максималне потрошње.
Мониторинг квалитета и потрошње воде.
Смањење потрошње пијаће воде по годишњој стопи од 5% и индустријске воде по годишњој стопи од 10%.
Повећање удела потрошње индустријске воде.
Одржавање, замена и раѕвој јавне канализацијионе мреже ради ефикасног одвођења отпадних вода.
Обезбеђење централног пречишћавања и мониторинга квалитета отпадних вода пре њиховог испуштања у Нишаву.
Обезбеђење пречишћавања и мониторинга квалитета отпадних индустријских вода у сарадњи са привредним субјектима на територији Општине Пирот.
Сарадња са оснивачем и свим органима и институцијама које су надлежне за спровођење закона о водама и оталих нормативних докумената који регулишу питања из делокруга рада ЈП Водовод и канализација. 


 
  ЈП Водовод и канализација Пирот 2011. ©
www.pivoda.rs