ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ГРАДА ПИРОТА



 

ВОДОВОД

За систем градског водовода користи се изворска вода са четири извора:
- "Кавак", капацитета 70-100 l/s (Qpros= 80 l/s)
- "Крупац I", капацитета 150-1000 l/s (Qpros= 200-220 l/s)
- "Крупац II", капацитета 40-600 l/s (Qpros= 80 l/s)
- "Градиште", капацитета 105-800 l/s (Qpros= 105 l/s)

Капацитети свих изворишта износе Кпрос = 300 л / с. Сталну контролу квалитета воде врши Завод за заштиту здравља Пирот.
Вода из извора "Кавак", лоцираног на самој периферији града, преко истоимене црпне станице капацитета К = 90 л / с, потискује се цевоводом пречника 350 и 250 мм директно у дистрибуциону мрежу града и резервоар "Сарлах" запремине В = 2000 м3, који се налази на коти 420 мнм.
Из извора "Крупац И и ИИ", који су на око 10 км од Пирота код Великог Села, и извора "Градиште", који је на око 15 км од града у пределу села Градиште, вода се гравитацијом цевима пречника 600мм из Крупца и цевима пречника 500 мм из Градишта, доводи заједничким цевоводом пречника 600мм (капацитета К = 300 л / с) до постројења за пречишћавање капацитета 200 л / с (за потребе града), док се преостала количина воде од К = 100 л / с, без пречишћавања , цевоводом пречника 400 мм одводи у индустријску зону за потребе фабрике "Тигар" као техничка вода.
Након пречишћавања преко филтерске станице изграђене 1988.год. (Затворени брзи пешчани филтери, ком.8, површина филтерске јединице 4,9 м2) и хлорисања, црпном станицом "Бериловац" капацитета К = 200 л / с, вода се потискује кроз дистрибуциону мрежу (цевоводом пречника 500 мм) до резервоара Сарлах В = 2000м3 и резервоара Провалија В = 5000 м3, који се налази на коти 420,5мнм.
Ради обезбеђивања водом свих потрошача у систему града је висински подељен на три висинске зоне: И висинска зона од 365-400мнм, ИИ висинска зона од 400-440мнм и ИИИ висинска зона преко 440мнм. За потребе повећања притиска у вишим деловима града и селима изграђене су Бустер станице Завој, Гњилан, Баир, Циклама, Бериловац и Велико село. За потрошаче ИИ висинске зоне насеља Радин До и Провалија изграђен је резервоар запремине В = 250м3, на коти 455 мнм у коме се налазе пумпе за снабдевање ИИИ висинске зоне.
Просечна месечна производња воде износи око 450.000 м3 за град и села прикључена на градски систем водоснабдевања. Дужина водоводне мреже у граду је 127,0км (главни довод 16км и 111,0км разводна мрежа).
Поред снабдевања града, омогућено је снабдевање водом и 18 села (Крупац, Велико Село, Пољска Ржана, Мали Јовановац, Велики Јовановац, Трњана, Гњилан, Држина, Бериловац, Мали и Велики Суводол, Војнеговац, Блато, Петровац, Извор, Барје Чифлик, ponor и Суково) у пиротској општини, са око 12200 становника и са преко 93км разводне мреже.
ЈП "Водовод и канализација" Пирот обезбеђује здравом пијаћом водом око 58.000 житеља града и оближњих села. Укупан број водомера који се користе за мерење утрошене воде у граду и селима је око 16700.

 

КАНАЛИЗАЦИЈА

У граду Пироту и насељима Гњилан, Нови Завој, Градашница, Барје Чифлик, Пољска Ржана и Бериловац отпадна вода се сакупља у централни канализациони систем који је у надлежности Јавног предузећа. Канализациона мрежа села Крупац прикључена је на постројење за пречишћавање отпадних вода.
Постојећи канализациони систем је општег типа. Заступљене су цеви од бетона, азбест-цемента, бетон-цемента и пластике, пречника 160мм до 2000мм. Укупна дужина цевовода је 136 км. Отпадна вода градског канализационог система испушта се у реку Нишаву без претходног пречишћавања.
Изграђено је 7 испуста преко којих се атмосферска вода у време обимних падавина испушта у околне реке. Атмосферска вода се у насељу Барје током кишног периода препумпава у реку Бистрицу. Капацитет пумпне станице је 500 л / с

































































 
  ЈП Водовод и канализација Пирот 2011. ©
www.pivoda.rs