Назив предузећа:
Јавно предузеће Водовод и канализација
Седиште:
Пирот, Војводе Мишића 36
Матични број:
07131518
ПИБ:
100385085
Облик својине:
Дрђавна
Датум оснивања:
07.03.1961.
Оснивач:
Скупштина Општине Пирот
судска регистрација:
Fi 1780/92 od 06.03.1998.g. (Привредни суд у Нишу)
Основна делатност:
3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
90000 Уклањање отпадних вода канализацијом
Додатне делатности:
452 Комунални грађевински и хидрограђевински радови
453 Постављање цевних инсталација у објектима
513-516 Трговина на велико
52730 Баждарење водомера
60250 Превоз робе у друмском саобраћају
74202 Пројектовање грађевинских и других објеката

 


 
  ЈП Водовод и канализација Пирот 2011. ©
www.pivoda.rs