VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA GRADA PIROTA 

VODOVOD

Za sistem gradskog vodovoda koristi se izvorska voda sa četiri izvora:
- "Kavak", kapaciteta 70-100 l/s (Qpros= 80 l/s)
- "Krupac I", kapaciteta 150-1000 l/s (Qpros= 200-220 l/s)
- "Krupac II", kapaciteta 40-600 l/s (Qpros= 80 l/s)
- "Gradište", kapaciteta 105-800 l/s (Qpros= 105 l/s)

Kapaciteti svih izvorišta iznose Qpros=300 l/s. Stalnu kontrolu kvaliteta vode vrši Zavod za zaštitu zdravlja Pirot.
Voda iz izvora "Kavak", lociranog na samoj periferiji grada, preko istoimene crpne stanice kapaciteta Q=90 l/s, potiskuje se cevovodom prečnika 350 i 250 mm direktno u distribucionu mrežu grada i rezervoar "Sarlah" zapremine V=2000 m3, koji se nalazi na koti 420 mnm.
Iz izvora "Krupac I i II", koji su na oko 10 km od Pirota kod Velikog Sela, i izvora "Gradište", koji je na oko 15 km od grada u predelu sela Gradište, voda se gravitacijom cevima prečnika 600mm iz Krupca i cevima prečnika 500 mm iz Gradišta, dovodi zajedničkim cevovodom prečnika 600mm (kapaciteta Q=300 l/s) do postrojenja za prečišćavanje kapaciteta 200 l/s (za potrebe grada), dok se preostala količina vode od Q=100 l/s, bez prečišćavanja, cevovodom prečnika 400 mm odvodi u industrijsku zonu za potrebe fabrike "Tigar" kao tehnička voda.
Nakon prečišćavanja preko filterske stanice izgrađene 1988.god.(zatvoreni brzi peščani filtri, kom.8, površina filterske jedinice 4,9 m2) i hlorisanja, crpnom stanicom "Berilovac" kapaciteta Q=200 l/s, voda se potiskuje kroz distribucionu mrežu (cevovodom prečnika 500 mm) do rezervoara Sarlah V=2000m3 i rezervoara Provalija V=5000 m3, koji se nalazi na koti 420,5mnm.
Radi obezbeđivanja vodom svih potrošača u sistemu grad je visinski podeljen na tri visinske zone: I visinska zona od 365-400mnm, II visinska zona od 400-440mnm i III visinska zona preko 440mnm. Za potrebe povećanja pritiska u višim delovima grada i selima izgrađene su buster stanice Zavoj, Gnjilan, Bair, Ciklama, Berilovac i Veliko selo. Za potrošače II visinske zone naselja Radin Do i Provalija izgrađen je rezervoar zapremine V=250m3, na koti 455 mnm u kome se nalaze pumpe za snabdevanje III visinske zone.
Prosečna mesečna proizvodnja vode iznosi oko 450.000 m3 za grad i sela priključena na gradski sistem vodosnabdevanja. Dužina vodovodne mreže u gradu je 127,0km (glavni dovod 16km i 111,0km razvodna mreža).
Pored snabdevanja grada, omogućeno je snabdevanje vodom i 18 sela (Krupac, Veliko Selo, Poljska Ržana, Mali Jovanovac, Veliki Jovanovac, Trnjana, Gnjilan, Držina, Berilovac, Mali i Veliki Suvodol, Vojnegovac, Blato, Petrovac, Izvor, Barje Čiflik, Ponor i Sukovo) u pirotskoj opštini, sa oko 12200 stanovnika i sa preko 93km razvodne mreže.
JP "Vodovod i kanalizacija" Pirot obezbeđuje zdravom pijaćom vodom oko 58.000 žitelja grada i obližnjih sela. Ukupan broj vodomera koji se koriste za merenje utrošene vode u gradu i selima je oko 16700.KANALIZACIJA

U gradu Pirotu i naseljima Gnjilan, Novi Zavoj, Gradašnica, Barje Čiflik, Poljska Ržana i Berilovac otpadna voda se sakuplja u centralni kanalizacioni sistem koji je u nadležnosti Javnog preduzeća. Kanalizaciona mreža sela Krupac priključena je na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.
Postojeći kanalizacioni sistem je opšteg tipa. Zastupljene su cevi od betona, azbest-cementa,beton-cementa i plastike, prečnika 160mm do 2000mm. Ukupna dužina cevovoda je 136 km. Otpadna voda gradskog kanalizacionog sistema ispušta se u reku Nišavu bez prethodnog prečišćavanja.
Izgrađeno je 7 ispusta preko kojih se atmosferska voda u vreme obimnih padavina ispušta u okolne reke. Atmosferska voda se u naselju Barje tokom kišnog perioda prepumpava u reku Bistricu. Kapacitet pumpne stanice je 500 l/s.


 
  Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot 2011. ©
www.pivoda.rs